ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน


วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เมือง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์อาชีพสามล้อถีบ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในเขตเทศบาล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลนครศรีธรรมราช จากนั้นทีมผู้บริหารเทศบาลนั่งรถสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ อีกด้วย
.................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-07-2021 11:06:18