ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  แถลงข่าว เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มสิทธิสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯ และการปรับปรุงแนวทางการเป็นสมาชิกภาพ 


    วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  แถลงข่าว เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มสิทธิสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯ และการปรับปรุงแนวทางการเป็นสมาชิกภาพ 

ซึ่งจัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

    

ข่าว/แสงจันทร์

ภาพ/ณธัญญ์

ตรวจทาน/อารีรัตน์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-07-2021 13:17:50