ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การประเมินความพร้อมในการจัดการหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ


   วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การประเมินความพร้อมในการจัดการหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  English  Program ( EP ) เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาลักษณะพิเศษของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

       โดยมี นางวาสนา  รัจรัญ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสิภาลักษณ์  สถิตย์ภาคีกุล ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เข้าร่วมทำการประเมินในครั้งนี้

 

ข่าว/แสงจันทร์

ภาพ/ไกรสิทธ์

ตรวจทาน/อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-06-2021 16:07:54