ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าปฎิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว


  วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเมือง ( ทุ่งท่าลาด ) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าปฎิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ตามขั้นตอนปฎิบัติจำนวน 7 จุด  ดังนี้
     จุดที่ 1 จุดคัดกรอง  วัดอุณหภูมิ รับบัตรคิว ยื่นเอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรลงทะเบียน 
บัตรนัด และตรวจวัดความดัน
     จุดที่ 2 จุดซักประวัติ  ตรวจเอกสาร  และเซ็นต์เอกสารลงนามยินยอมในการฉีดวัคซีนโควิด-19
จุดที่ 3 ตรวจเอกสารและซักประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ เช่น เรื่องโรคประจำตัว เรื่องของอาการป่วยเรื้อรัง  การแพ้ยา เป็นต้น 
จุดที่ 4 เปิดประวัติ ( การทำบัตร)
จุดที่ 5 จุดฉีดวัคซีน มี 3 ห้อง บริการ โดยแต่ละห้องจะมีพยาบาลจำนวน 2 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน
จุดที่ 6 จุดพักคอย ดูอาการหลังฉีด และรับใบนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2
จุดที่ 7 จุดส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงประวัติเอกสาร และห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
      ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจ  ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19ในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-06-2021 12:59:41