เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เสมือนจริง


    วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเมือง ( ทุ่งท่าลาด ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เสมือนจริงโดยมีขั้นตอนปฎิบัติจำนวน 7 จุด  ดังนี้

  จุดที่ 1 จุดคัดกรอง  วัดอุณหภูมิ รับบัตรคิว ยื่นเอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรลงทะเบียน 

บัตรนัด และตรวจวัดความดัน

  จุดที่ 2 จุดซักประวัติ  ตรวจเอกสาร  และเซ็นต์เอกสารลงนามยินยอมในการฉีดวัคซีนโควิด-19

จุดที่ 3 ตรวจเอกสารและซักประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ เช่น เรื่องโรคประจำตัว เรื่องของอาการป่วยเรื้อรัง  การแพ้ยา เป็นต้น 

จุดที่ 4 เปิดประวัติ ( การทำบัตร)

จุดที่ 5 จุดฉีดวัคซีน มี 3 ห้อง บริการ โดยแต่ละห้องจะมีพยาบาลจำนวน 2 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน

จุดที่ 6 จุดพักคอย ดูอาการหลังฉีด และรับใบนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

จุดที่ 7 จุดส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงประวัติเอกสาร

กรณีหากมีผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 มีอาการข้างเคียง มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีทีมแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ด้านการปฐมพบาบาล พร้อม หากมีอาการรุนแรง มีรถนำส่งโรงพยาบาลต่อ ซึ่ง ขณะซ้อม ใช้เวลาในการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ภายในเวลา 05.12 นาที  

      ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนซึ่งลงทะเบียนไว้แล้ว โดยเลือกฉีดวัคซีนโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ในวันแรกคือวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)  

 

ภาพ/สำนักปลัด

ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-06-2021 17:24:29