นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพ การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2564


วันพุธ ที่23 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะแม่ข่ายระบบบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลฯ จัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็นแกนนำสุขภาพและนักจัดการสุขภาพชุมชนในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดในท้องถิ่น พัฒนาให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น โรคอุบัติใหม่-โรคอุบัติซ้ำ และภัยสุขภาพในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้ อสม.ใช้ความรู้ จากการอบรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานเชิงรุกในชุมชน ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน193 คน ใน 6 เขตศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และในวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ฝอยทอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณกิตติพงษ์ คงเหล่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากร จากนั้นผู้แทน อสม. รับมอบเฟสชิว จำนวน 400 อัน จากประธานในพิธีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ อสม.แต่ละชุมชน

......................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-12-2020 10:58:11