รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม มีหลักสูตรการฝึกอบรมดังนี้

-หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า

-หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกระจูด

โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมทักษะความรู้ความสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้

เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่นโดยสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-12-2020 13:53:01