เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับการขอหนังสือรับรองผู้ประสบเหตุอุทกภัย


                เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับการขอหนังสือรับรองผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยมีเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ภาพถ่ายความเสียหายจากน้ำท่วม

               ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองผู้ประสบเหตุอุกทกภัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (หนังสือรับรองน้ำท่วมที่ลงนามแล้วมีอายุการใช้งาน 3 เดือน ) ณ กองสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 075-342880-2 ต่อ118

 

 

ภาพ/ข่าว/ แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-12-2020 13:38:51