นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอบรม ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัยใส รุ่นที่6


วันอังคาร ที่15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-11.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอบรม ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัยใส รุ่นที่6 โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ณ ห้องเรียนวัยใส ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีนโยบายในการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวัยใส เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายสำคัญสูงสุดให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการเรียนตามหลักสูตร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขกับครอบครัว

...................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-12-2020 11:54:51