ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   3965


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐ บาท(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


ไสว เขียวจันทร์

(นายไสว เขียวจันทร์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-08-2018 17:27:44

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช