ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   431


เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

รายละเอียด :

       

                   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่องวันงดดื่มสุราแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้กำหนดวันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561            เพื่อให้กิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2561 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการดังนี้            1. เผยแพร่และรณรงค์ประชาสัมพันธ์คำขวัญของนายกรัฐมนตรีและโอวาทจากผู้นำศาสนาเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา            2. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งสามารถใช้แจ้งร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถเชื่อมต่อระบบ TAS ผ่านเว็ปไซต์ http:// tas.go.th//            3. ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินโครงการค้นคนเลิกเหล้า เข้าพรรษา ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่สถานพยาบาลทุกระดับตลอดช่วงเข้าพรรษา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง เว็ปไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน โทร 075-075356144 ต่อ 20ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

07-08-2018 14:03:02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช