ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   417


เรื่อง : ขอให้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

รายละเอียด :

       

             ด้วยสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับคำขอใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 1 ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์, เคาะพ่นสีรถยนต์, ของ บริษัท อริยะมอเตอร์ (นครศรีธรรมราช) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-95(1)-1/39 นศ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 61/1 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดในการประกาศที่แนบมาพร้อมนี้          จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่เพื่อปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากผู้ใดมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานรายนี้ ให้ยื่นคำร้องโต้แย้งภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ขอให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โปรดให้ความคิดเห็นและแจ้งผลการปิดประกาศ หากมีผู้ใดร้องคัดค้านหรือโต้แย้งหรือไม่ประการใด ให้แจ้งจังหวัดทราบ ภายใน 7 วัน เพื่อจะได้ประการการพิจารณาการขออนุญาตต่อไป โดยมอบหมายให้ นายวิระพงศ์ ชูนุ้ย ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ปิดประกาศ          ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทร 0-7535-6740 โทรสาร 0-7534-6121ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ด้วยสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับคำขอใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 1 ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์, เคาะพ่นสีรถยนต์, ของ บริษัท อริยะมอเตอร์ (นครศรีธรรมราช) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-95(1)-1/39 นศ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 61/1 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดในการประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่เพื่อปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากผู้ใดมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานรายนี้ ให้ยื่นคำร้องโต้แย้งภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ขอให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โปรดให้ความคิดเห็นและแจ้งผลการปิดประกาศ หากมีผู้ใดร้องคัดค้านหรือโต้แย้งหรือไม่ประการใด ให้แจ้งจังหวัดทราบ ภายใน 7 วัน เพื่อจะได้ประการการพิจารณาการขออนุญาตต่อไป โดยมอบหมายให้ นายวิระพงศ์ ชูนุ้ย ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ปิดประกาศ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทร 0-7535-6740 โทรสาร 0-7534-6121

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-02-2018 15:21:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช