Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

       

วันเสาร์ ที่9 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 19.00น. นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของเทศบาลและโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของคนเองในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูประจำชั้นและผู้ปกครอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

 

 

 

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  09-06-2018 10:46:09
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช