Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รรท.นายกเทศมนตนีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
รรท.นายกเทศมนตนีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

       

วันพฤหัสบดี ที่12 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00น. นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานคณะกรรมการชุมชน ณ หน่วยบริการความปลอดภัยทสงถนน สถานีดับเพลง (เบญจมฯ) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน ด้านสาธารณภัย อุบัติภัยทางถนน นับเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่ง ในแต่ละปีจะมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งหน่วยความปลอดภัยขึ้นระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 16 เมษายน 2561 เป็นระยะเวลารวม 5 วัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเตือนสติ อำนวยความสะดวก สร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชน และเข้สช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งคาดว่าน่าจะช่าวยลดความสูญเสียในระดับหนึ่ง
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  12-04-2018 10:07:07
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช