Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครูครั้งที่62 ปี2561 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครูครั้งที่62 ปี2561 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

       

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองนครนครศรีธรรมราช นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดงานวันครู โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ ร่วมในพิธี

                รองนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวถึง เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูโดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชนเป็นอย่างมาก โดยกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรณาจารย์  และเพื่อส่งเสริมสามัคคีระหว่างครูกับประชาชน และจัดงานวันครูขึ้นในครั้งแต่ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา ขอให้ครูทุกท่านจงทำหน้าที่ของครูอย่างเต็มกำลังความสามารถ และร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นคุณธรรม ร่วมทำกิจกรรมปลูกฝังวินัย ตามนโยบายนายกเทศมนตรีฯ เพื่อร่วมสร้างอนาคตอันดีของประเทศชาติ ด้วยการสร้างคนเก่ง ดี มีคุณธรรม

                ในการการจัดงานวันครูเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สามัคคี ตามความร่วมมือ และความเข้าใจ อันดีงามระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ พร้อมทั้งมอบรางวัลงานวันครูดีเด่น อีกด้วย

 

// ข่าวสิริญญา  ภาพ// จันทร์จิรา

 

 

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  16-01-2018 15:11:37
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช