Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดทำแผนงาน กิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดทำแผนงาน กิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

                ด้วยกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนงาน กิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล รวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการในชุมชน ได้แก่ การพัฒนาและตัดหญ้า เก็บขนเศษวัสดุ และถุงดำตามตรอกซอย ทำความสะอาดและล้างถนน เก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป โดยเริ่มดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

                วันที่ 1/06/61 ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า เขต 1 ชุมชนคูขวางคลังเขต 1 เขต 3

                วันที่ 4/06/61 ชุมชนศาลามีชัย เขต 1 และคูขวางท่าวังเขต 2 เขต 3

                วันที่ 5/06/61 ชุมชนการเคหะแห่งชาตินครศรีเขต 1 และชุมชนคูขวางท่าวังเขต 3

                วันที่ 6 /06/61 ชุมชนเพชรจริก เขต 1 และชุมชนท่าโพธิ์เขต 3

                วันที่ 7/06/61 ชุมชนหัวท่าเขต 1 และชุมชนมะขามชุม เขต 3

                วันที่ 8/06/61 ชุมชนท้าวโคตร เขต 1 และชุมชนราชนิคม เขต 3

                วันที่ 11/06/61 ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุเขต 1 และชุมชนบางงันเขต 3

                วันที่ 12/06/61 ชุมชนประตูชัย-ไชยสิทธิ์ เขต 1 และชุมชนหน้าทักษิณ เขต 3

                วันที่ 13/06/61 ชุมชนหน้าพระธาตุ เขต 1 และชุมชนเพนียดเขต 3

                วันที่ 14/06/61 ชุมชนหอไตร เขต 3 ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ และชุมชนสะพานยาว เขต 3

                วันที่ 15/06/61 ชุมชนลูกแม่อ่างทอง เขต 2 และชุมชนท่าช้าง เขต 4

                วันที่ 18/26/61 ชุมชนป่าขอม เขต 2 และชุมชนหัวอิฐ เขต 4

                วันที่ 19/06/61 ชุมชนตลาดท่าม้า เขต 2 และชุมชนซอยต้นหว้า เขต 4

                วันที่ 20/06/61 ชุมชนกรแก้ว เขต 2 และชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรี เขต 4

                วันที่ 21/06/61 ชุมชนมุมป้อม เขต 2 และชุมชนทวดทอง เขต 4

                วันที่ 22/06/61 ชุมชนบุญนารอบ เขต 2 และชุมชนไสเจริญ เขต 4

                วันที่ 25/06/61 ชุมชนสารีบุตร เขต 2 และชุมชนสันติธรรม เขต 4

                วันที่ 26/06/61 ชุมชนประตูขาว เขต 2 และชุมชนไทยสมุทร เขต 4

                วันที่ 27/06/61 ชุมชนปิยะสุข เขต 2 และชมชนนครอาชีวศึกษา เขต 4

                วันที่ 28/06/61 ชุมชนศรีธรรมโศก เขต 2 และชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก เขต 4

                วันที่ 29/06/61 ชุมชนสวนป่าน เขต 2 และ ชุมชนกอไผ่ เขต 4 

                ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็น ต้นไม้ล้ม ขยะล้น หรือเศษวัสดุขวางกั้น และต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและล้างถนน สามารถเขียนคำร้องหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-2 ต่อ 160

 

// ข่าวสิริญญา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  06-06-2018 09:03:33
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช