Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2561

       

                    ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งผู้ปกครองให้มีการสำรวจและส่งเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษาดังนี้

                1. ให้บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2554 ซึ่งนับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเด็กในความปกครองไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ตามบัญชีแสดงเขตบริการ นับตั้งแต่วันประกาศวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามกำหนดการของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการกศึกษา 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุย่างเข้าปีที่สิบหก

                2. การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนและการส่งเด็กเข้าเรียนตามข้อ 1 ให้นำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ดังนี้

                2.1 สูติบัตร หรือ สำเนาสูติบัตร

                2.2 ในกรณีที่ไม่มีสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตรให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

                2.3 ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ทร.13) หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่อำเภอหรือจังหวัด จัดทำทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้านของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                2.4 ในกรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 1,2 และ 3 ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก จัดทำบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็ก ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนในสถานศึกษา ใช้เป็นหลักฐาน

                3. ถ้าบิดามารดา หรือ บิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก ไม่สามารถไปแจ้งการสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับต่อเจ้าหน้าที่ หรือส่งเด็กเข้าเรียน ณ สถานศึกษาตามข้อ 1 เพราะป่วย หรือด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ต้องให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนตน โดยแสดงหลักฐานให้ชัดเจน

                4. เมื่อบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กคนใด ไม่แจ้งหรือไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 6

                5. ถ้าบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษา โดยสามารถส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามเขตบริการดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รับสำรวจนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าวัง เริ่มจาก ทิศเหนือสะพานราเมศวร์ – ด้านทิศเหนือสะพานศรีทวี ถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ

2. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี รับสำรวจนักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลท่าวัง ตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 1,2,9 เริ่มจากด้านทิศใต้สะพานศรีทวี – สะพานราเมศวร์ฝั่งตะวันตก ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกท่าวัง – ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ – ตำบลนาเคียน หมู่ที่ 9

3. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ รับสำรวจนักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลท่าวัง เริ่มจากถนนราชดำเนินทิศใต้สะพานราเมศวร์ – ฝั่งทิศเหนือถนนเอกนคร – สุดเขตเทศบาลด้านถนนพัฒนาการคูขวาง

4. โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง รับสำรวจนักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลท่าวัง ตำบลคลัง จากสี่แยกถนนพระเงินทิศเหนือ – สี่แยกท่าวัง – ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

5. โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ รับสำรวจนักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลคลัง เริ่มจากทิศเหนือของสะพานนครน้อย ถึงสี่แยกพระเงิน

6. โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง รับสำรวจนักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลในเมือง เริ่มจากทิศใต้ของสะพานนครน้อยถึงสี่แยกสะพานยม (ทั้งซ้าย – ขวา)

7. โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร รับสำรวจนักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลในเมือง เริ่มจากทิศใต้ของสี่แยกถนนสะพานยม ถึงทิศเหนือซอยคอกวัว ซอยพระเวียง

8. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย รับสำรวจนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง เริ่มจากทิศใต้ซอยคอกวัว ซอยพระเวียง ถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้

                       ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามเขตบริการ ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-2 ต่อ 131  ,132

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  28-11-2017 12:00:41
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช