Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้บริการ ลงทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมิถุนายน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้บริการ ลงทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมิถุนายน

       

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเกิดจากเชื้อราโดไว้ 

( Rhabdovirus )  เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายของคน โดยการถูกสัตว์กัด ข่วน หรือถูกน้ำลายของสัตว์เลียหรือกระเด็นเข้าแผล หรือเยื่อบุตา เชื้อจะเดินทางไปตามเส้นประสาทสู่ไขสันหลังและสมอง เมื่อคนหรือสัตว์แสดงอาการของโรคแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้และต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์ที่เป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญมากที่สุดคือสุนัข รองลงมาคือแมว เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่มีความใกล้ชิดและความผูกพันกับคน การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จึงเป็นกิจกรรม ที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลง สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี อันจะมีผลในการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขและแมวที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป

             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกหน่วยบริการไปยังชุมชนในเขตเทศบาล ครอบคลุมทุกชุมชน มีบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ในเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. ณ ชุมชนบุญพาสันติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนประตูชัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. ณ ชุมชนกรแก้ว

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. -11.30 น. ณ ชุมชนบุญนารอบ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ชุมชนไสเจริญ

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. -11.30 น. ชุมชนสารีบุตร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.-15.30 น. ณ ชุมชนไทยสมุทร

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.- 11.30 น. ณ ชุมชนท่าม้า

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. ณ ชุมชนทุ่งจีน

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.- 11.30 น. ณ ชุมชนบ่อทรัพย์

** ผู้ที่นำสุนัขและแมวมาใช้บริการ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง

ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดต้องการนำสุนัขและแมว ทำทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ฯ โทร 075-358292 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

// ภาพ ข่าว สิริญญา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  04-06-2018 08:31:32
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช