Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

       

                        ด้วยถึงกำหนดระยะเวลาที่เจ้าของทรัพย์สิน ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ซึ่งมีหรือครอบครองทรัพย์สินอันได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่ดิน และป้าย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินนั้นเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561

                ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งระยะเวลา สถานที่ การขอรับ – ยื่นแบบและการชำระภาษี ดังนี้

1. ระยะเวลาการขอรับ – ยื่นแบบ และการชำระภาษี

                1.1 การขอรับแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ขอรับและยื่นแบบได้ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  (ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2543 มาตรา 19)

                1.2 การขอรับแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม 2561 (ตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 24, 29 และ 30) การชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – เมษายน 2561 (ตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 35 ) และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 31)

                1.3 การขอรับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ขอรับและยื่นแบบได้ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2561 (ตาม พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 12)

                2. สถานที่ขอรับ – ยื่นแบบและชำระภาษี

                ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ และช่วงพักกลางวัน

                อนึ่ง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีแต่ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดดังกล่าวข้างต้น ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติของภาษีนั้นๆ
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-02-2018 09:18:14
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช