การติดตามสรุปผล
การติดตามสรุปผล การปรับลด ทบทวนภารกิจในการให้บริการประชาชนว่าดีขึ้นอย่างไร และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER